Μετεωρολογικός σταθμός στο Τρίστενο Ιωαννίνων. Υψόμετρο: 940μ.
Ιδιοκτησία και Επίβλεψη: Γιάννης Κώτσης. (επικοινωνία)
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Weather station in Tristeno, Ioannina, Greece, Elevation: 940m.
Provided and Supervised by Giannis Kotsis (contact)
Ιn cooperation with the National Observatory of Athens.

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon