Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού στη Μονή Πάου τερματίστηκε λόγω δυσλειτουργιών.