Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού στο Ψαθοτόπι τερματίστηκε λόγω αδυναμίας επίβλεψης.