Μετεωρολογικός σταθμός Μετσόβου. Υψόμετρο: 1240μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών"
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Weather station in Metsovo - Greece. Elevation: 1240m.
Provided by National Technical University of Athens, Msc "Enviroment and Developement of Mountainous Areas"
In cooperation with National Observatory of Athens

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon